نام موسسه
آزمایشگاه شرکت فرآزمون گلستان
زمینه فعالیت
غذایی ومیکروبیولوژی
نشانی دفتر مرکزی
استان گلستان ، شهر گرگان ، خیابان شهید بهشتی، خیابان ملاقاتی ششم،
تلفن
0171- 2244240
نمابر
0171- 2238854