نام موسسه
صنایع شهید رستگار
زمینه فعالیت
در زمینه ابعاد، فشار، دبی
نشانی دفتر مرکزی
استان تهران ، شهر تهران ،
تلفن
021- 77306970
نمابر
021- 77303090