نام موسسه
پخش البرز
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان جمهوری، زیرپل حافظ، شماره 447
تلفن
021- 66702435
نمابر
021- 66707401
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی و دارویی