نام موسسه
پخش پگاه
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، كيلومتر 3جاده قديم كرج، انتهاي خیابان فتح هفتم، پلاک 24
تلفن
021- 66806496- 500
نمابر
021- 66808807
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی، بهداشتی و دارویی