نام موسسه
پخش فردوس
نشانی
استان تهران ، شهر تهران ، خیابان زنجان شمالی، جنب نیروی انتظامی پلاک 63
تلفن
021- 66012855
نمابر
021- 66007927
وب سایت
www.pakhsheferdows.com
توضیحات
توزیع کننده مواد دارویی