نام موسسه
پارس خرم
نشانی
استان قم ، شهر قم ، ابتداي جاده قديم تهران، خیابان شماره 18 (کوی دانشگاه پردیس)، آخرین انبار سمت راست
تلفن
0251- 6641331- 3
نمابر
0251- 6640687
توضیحات
توزیع کننده مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی