نام موسسه
آبشار سپید شیراز
نام تجاری محصول/محصولات
آندیا
نشانی دفتر مرکزی
استان فارس ، شهر شيراز ، شهرك صنعتي بزرگ شيراز، ميدان پنجم، بلوار پژوهش شمالي، خيابان 308
تلفن
0711- 7742288