نام و نام خانوادگی
علی آخوندی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
گرایش تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
نام دانشگاه
فردوسی مشهد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1393
تخصص
کنترل کیفیت
تحقیق و توسعه
سوابق کاری
1394 - 1395 - پارسیان - لبنیات - مدیر کنترل کیفیت
1394 - 1394 - ایساتیس - لبنیات -