نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
گرایش تحصیلی
تکنولوژی مواد غذایی
سوابق کاری