نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
گرایش تحصیلی
شیمی مواد غذایی
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
94
سوابق کاری