نام موسسه
آب معدنی چیاکرند
نام تجاری محصول/محصولات
ریجاب
نشانی کارخانه
استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، دالاهو، سرمیل
تلفن کارخانه
083-53791373-5
نمابر کارخانه
083-53791373-5