نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی کشاورزی
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
کرمان
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
85
تخصص
بازاریابی و فروش
تدریس در مراکز آموزش عالی
مدیریت اجرایی واحد صنعتی
مشاور سیستم های مدیریتی
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری