نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
علوم تغذیه
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
رازی
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
95
تخصص
مشاور فنی
تحقیق و توسعه
مدیریت اجرایی واحد صنعتی
مشاور سیستم های مدیریتی
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری