نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
بهداشت محیط
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
آزاد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
90
تخصص
تحقیق و توسعه
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری