نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
مهندسی صنایع
گرایش تحصیلی
کنترل کیفی
نام دانشگاه
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
سوابق کاری