نام موسسه
آب معدنی اشترانکوه
نام تجاری محصول/محصولات
سن بوران
وب سایت
www.senboran.ir
نشانی کارخانه
استان لرستان ، شهر ازنا ، کیلومتر 10 جاده دهکده گردشگری، دره تخت
تلفن کارخانه
066-43455147-43455263
نمابر کارخانه
066-43455264
نوع محصول
تولید کننده آب معدنی