نام و نام خانوادگی
فراز نظارتی زاده
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
رشته تحصیلی
مهندسی صنایع
گرایش تحصیلی
مدیریت سیستم ها
نام دانشگاه
علوم تحقیقات
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1397
تخصص
تولید و برنامه ریزی
بازاریابی و فروش
تدریس در مراکز آموزش عالی
مدیریت اجرایی واحد صنعتی
مشاور سیستم های مدیریتی
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری