نام و نام خانوادگی
مهدی اسحاق پور
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی شیمی
نام دانشگاه
همدان
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1389
تخصص
تحقیق و توسعه
بازاریابی و فروش
مدیریت اجرایی واحد صنعتی
مشاور سیستم های مدیریتی
سوابق کاری