نام و نام خانوادگی
میترا خانجانیان پاک
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی کشاورزی
گرایش تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
نام دانشگاه
پیام نور
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
93
تخصص
کنترل کیفیت
مشاور فنی
تحقیق و توسعه
مدیریت اجرایی واحد صنعتی
تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی
سوابق کاری
84 - 85 - کارخانه گلچین - صنایع غذایی - کارشناس کنترل کیفیت
85 - 89 - کارخانه گلپرسینا - صنایع غذایی - مسئول فنی
89 - 95 - کارخانه خوش خوراک - صنایع غذایی - مسئول فنی و مدیر کمنترل کیفیت
95 - 98 - کارخانه حوش طعم - صنایع غذایی - مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت