نام و نام خانوادگی
زهرا نیازاده
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته تحصیلی
علوم و صنایع غذایی
نام دانشگاه
پیام نور
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
97
سوابق کاری