نام و نام خانوادگی
سیدعلی جعفزی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
مهندسی کشاورزیعلوم وصنایع غذایی
نام دانشگاه
ازاد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی
1397
تخصص
کنترل کیفیت
مشاور فنی
سوابق کاری