ردیف نام موسسه نام تجاری
1   آذرگستر ساحل  
2   آرپا نوش  
3   به پخش  
4   به خوراک گستر کاسپین  
5   بهستان پخش  
6   بهین گستر آسیا  
7   پارس خرم  
8   پخش البرز  
9   پخش پگاه  
10   پخش تیار طعام  
11   پخش دوکا  
12   پخش رازی  
13   پخش ساتراپ دینا  
14   پخش سایه سمن  
15   پخش سراسری ایران  
16   پخش سراسری تجهیزگران طب نوین  
17   پخش سریع حساس کالا  
18   پخش شادی آوران شانجان  
19   پخش شکوفا منش  
20   پخش فردوس