ردیف نام موسسه
1   آبان کیمیای جنوب
2   آرپا نوش
3   آرتا شیمی تجهیز
4   آریا آزما
5   آریا سنجش نیکان - میکروبیولوژی
6   آزما پیمان ایساتیس
7   آزما لبن شرق
8   آزمایشگاه آریا سلامت رازی
9   آزمایشگاه ایران
10   آزمایشگاه پایش صنعت آسیا نوین
11   آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق
12   آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه ع پ اهواز
13   آزمایشگاه دکتر جوان
14   آزمایشگاه شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
15   آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
16   آزمایشگاه شرکت فرآزمون گلستان
17   آزمایشگاه مرکزی قم
18   آزمایشگاه نوبل
19   آزمایشگاهی وارش
20   آزمون سلامت آسا