ردیف نام موسسه
1  
2   آروین سیستم
3   ابزار دقیق تنظیم
4   ابعاد، زاویه، دما، گشتاور
5   افراح
6   پارس حساس
7   پارس صحت آزمون
8   پرشیا آزما سیستم
9   پژوهشگران ناظران شرق
10   پنها
11   پیشگامان اندازه شناسی دقیق (پاد)
12   تابان نیرو
13   دقت گستر تهران
14   روستا
15   سکا
16   سنجش کوشا
17   سنجش گستر کاوه
18   صنایع الکترونیک شیراز
19   صنایع شهید رستگار
20   صنایع شهید شفیع زاده