ردیف نام موسسه
1   آرمان پاکان گیتی
2   آستن فن آور
3   ایمن بخش حیات
4   پارس الکترونیک
5   پیشگامان سلامتی صدر ایرانیان
6   خدمات بهداشتی پویندگان شهر سالم
7   دفندر
8   زیست پاد سپاهان
9   سمیران